Kontaktujte nás

Telefón

Slovensko

+421911102510

Kontaktný formulár

Tešíme sa na Vaše otázky.

> Kontakt

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KVT-Fastening GmbH

 

1. Rozsah pôsobnosti, obsah služieb

 • 1.1 Spoločnosť KVT Fastening GmbH, 4030 Linz/Pichling, Im Südpark 185 (ďalej len „KVT Fastening“) dodáva tovar svojim zákazníkom a poskytuje aj ďalšie služby výlučne v rámci platných všeobecných obchodných podmienok. Výrobný sortiment zahŕňa najmä výrobu komponentov a inú výrobu, ako aj služby v oblasti inžinierstva, technického poradenstva, logistiky atď. Ďalej ide o dodávky tovaru a služieb poskytované ako súčasť kompletných alebo čiastočných riešení.tions.
 • 1.2 Naše aktuálne všeobecné obchodné podmienky sú vám kedykoľvek k dispozícii na našej webovej stránke (www.kvt-fastening.at/agb). Sú plne súčasťou každej zmluvy uzavretej spoločnosťou KVT-Fastening. Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na celý obchodný vzťah uzatvorený s nami. Pokiaľ ide o pretrvávajúce obchodné vzťahy, tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú aj na budúce transakcie, v prípade ktorých sa na ne výslovne neodkazuje.
 • 1.3 Odlišné podmienky alebo osobitné dohody sú záväzné len v prípade, ak sú dohodnuté písomne. Naše mlčanie sa výslovne nepovažuje za (implicitné) prijatie iných podmienok.
 • 1.4 Zákazník si môže uplatňovať nárok na naše služby nad rámec dodávky tovaru len v prípade, že boli dohodnuté písomne. Je potrebné uviesť, že za inštaláciu a používanie tovaru nesie zodpovednosť zákazník.
 • 1.5 Ak sme vystavili písomnú objednávku alebo potvrdenie objednávky, prípadne sme písomne potvrdili iné zmluvné dokumenty, naše dodávky tovaru a ďalšie služby sa v nich uvádzajú jednoznačne.
 • 1.6 Za písomný dokument v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok považujeme dokument (vrátane dokumentu zaslaného faxom alebo v PDF formáte) podpísaný príslušným zmluvným partnerom. Za písomné dokumenty sa považujú aj e-maily odoslané jedným zmluvným partnerom druhému; predpokladom však je, že osobu konajúcu za zmluvného partnera, ktorý e-mail odosiela, možno jednoznačne identifikovať a je zodpovedná za danú záležitosť.
 • 1.7 Vyhradzujeme si právo kedykoľvek všeobecné obchodné podmienky jednostranne zmeniť. Zmeny všeobecných obchodných podmienok sa oznámia zaslaním zmenených všeobecných obchodných podmienok alebo ich zverejnením na vyššie uvedenej internetovej adrese. Zmenené všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť namiesto pôvodne dohodnutých všeobecných obchodných podmienok dňom odoslania alebo zverejnenia a stávajú sa súčasťou zmluvy, pokiaľ voči tomu zákazník výslovne písomne nenamieta.

2. Cenová ponuka a uzatvorenie zmluvy

 • 2.1 Objednávky sa považujú za prijaté len v prípade, že sme ich potvrdili písomne. Dovtedy je naša cenová ponuka nezáväzná. Aj telefonické, písomné (vrátane e-mailových) alebo ústne vedľajšie dohody, dodatky alebo zmeny musíme písomne potvrdiť, aby nadobudli účinnosť.
 • 2.2 Naše cenové ponuky nie sú záväzné. Taktiež technické popisy a ďalšie údaje v cenových ponukách, brožúrach, ako aj iné informácie sú spočiatku nezáväzné.
 • 2.3   Cenové ponuky a odhady nákladov sa poskytujú len písomne. Odhady nákladov poskytnuté ústne nepredstavujú záväznú ponuku.
 • 2.4 Cenové ponuky a odhady nákladov sú spoplatnené.
 • 2.5 Ponuky a odhady nákladov sa tvoria na základe informácií poskytnutých zákazníkom bez záruky úplnosti alebo správnosti.
 • 2.6 Máme právo na čiastočné dodávky v primeranom rozsahu.
 • 2.7 Vyhradzujeme si právo predať tovar ponúkaný ZÁKAZNÍKOVI počas platnosti našej ponuky tretím stranám (medzipredaj). V tejto súvislosti nevzniká ZÁKAZNÍKOVI žiaden nárok.
 • 2.8 Ak sa údaje v nami vypracovanom písomnom potvrdení objednávky líšia od údajov uvedených v našich katalógoch, brožúrach alebo iných materiáloch, údaje v potvrdení objednávky sa považujú za záväzné.

3. Ceny a platby za dodanie tovaru a ďalšie služby

 • 3.1 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, naše faktúry sú splatné v lehote 21 dní od dátumu ich vystavenia. Zľava v hotovosti sa nepovoľuje a vyžaduje osobitnú písomnú dohodu.
 • 3.2 V prípade omeškania platby máme právo účtovať úroky za obdobie od splatnosti faktúry do prijatia platby. Na zmluvné peňažné pohľadávky medzi podnikateľmi sa má uplatňovať platná zákonná sadzba úroku z omeškania (aktuálne od 1. januára 2022 je to v Rakúsku 8,58 %).
 • 3.3 Súčasne s hlavným dlhom sa majú zaplatiť aj všetky poplatky za upomienku/inkaso a vedľajšie poplatky, ktoré vznikli v súvislosti s neuhradenou pohľadávkou.
 • 3.4 V prípade, že spoločnosť KVT rieši upomienky a inkaso vo vlastnej réžii, máme právo fakturovať ZÁKAZNÍKOM paušálnu sumu vo výške 40,00 EUR.
 • 3.5 Zákazník má právo na zápočet len vtedy, ak boli jeho protipohľadávky právne uznané, sú nesporné alebo sme ich písomne potvrdili.
 • 3.6 V prípade, že po odoslaní potvrdenia objednávky bude známe, že bežné spracovanie s otvorenou faktúrou nie je možné, vyhradzujeme si právo požadovať platbu vopred celej alebo väčšej časti sumy splatnej za objednaný tovar alebo uskutočniť dodávku oproti platbe v hotovosti pri prevzatí dodávky.
 • 3.7 Ak zákazník odstúpi od zmluvy bez závažného dôvodu, v prípade bežného obchodného tovaru je povinný uhradiť 30 % jeho brutto predajnej ceny ako paušálnu sumu z titulu náhrady. Je výsadou ZÁKAZNÍKA dokázať, že nedošlo k žiadnej strate alebo že jej výška bola podstatne nižšia ako paušálna suma uvedená vyššie. Vyhradzujeme si právo poskytnúť dôkaz, že sme utrpeli väčšiu stratu. Okrem toho má zákazník právo na uplatnenie zádržného práva len v prípade, ak je jeho protipohľadávka založená na rovnakom zmluvnom vzťahu. Pri zmluvách na tovar v rámci osobitných objednávok ZÁKAZNÍKA výslovne neexistuje právo na odstúpenie od zmluvy. V týchto prípadoch je ZÁKAZNÍK povinný zaplatiť dohodnutú cenu v plnej výške.
 • 3.8 Každý zákazník dostane individuálne definovaný úverový limit. Prekročenie uloženého úverového limitu môže viesť k oneskoreniu dodávky. V prípade omeškania dodávky v dôsledku prekročenia úverového limitu zákazníkom sú vylúčené všetky nároky zákazníka akéhokoľvek druhu z tohto oneskorenia dodávky.
 • 3.9 Ceny za naše dodávky tovaru a ďalšie služby sú vždy bez DPH v príslušnej mene. Táto zásada platí pre všetky naše cenníky, objednávky a potvrdenia objednávok, ako aj iné zmluvné dokumenty.
  Ceny za naše dodávky tovaru sa uvádzajú na 100 kusov. Výslovne si vyhradzujeme právo na iné dojednania, ktoré náležite oznámime. Stĺpce s cenami od 1 000 kusov platia len pre priemyselné alebo voľne ložené balenia. Minimálna hodnota dodávok tovaru je stanovená na 150 EUR; na dodávky v akejkoľvek inej mene sa vzťahuje ekvivalentná suma. Ak čistá hodnota tovaru klesne pod minimálnu hodnotu 150 EUR na objednávku, účtujeme príplatok za minimálnu hodnotu vo výške 19 EUR. Za otvorené balenia účtujeme príplatok za malé množstvo. Akékoľvek základné zľavy poskytujeme na dodávky tovaru od hodnoty 200 EUR alebo od zodpovedajúcej sumy v inej mene.
 • 3.10 Vyhradzujeme si právo na úpravu cien, ak sa trhové podmienky výrazne zmenia alebo ak dôjde k príslušným cenovým výkyvom. Ponúkané ceny sú záväzné len v takom prípade a rozsahu, v akom sme zákazníka informovali o príslušných záväzných lehotách. V prípade zvyšovania cien surovín, výroby a miezd, ku ktorým došlo alebo ktoré sa zaviedli odo dňa potvrdenia objednávky do dátumu dodania, výslovne si vyhradzujeme právo na príslušné úpravy cien.
 • 3.11   Náš tovar dodávame v zmysle doložky EXW podľa Incoterms 2020. Pri preprave, ktorú organizujeme, sa však príslušné náklady účtujú paušálne podľa sadzieb spoločnosti KVT-Fastening platných v čase odoslania. Za balenie, recykláciu a likvidáciu sa účtuje paušálna sadzba za balenie a recykláciu vo výške 7 EUR za dodávku. Osobitné dojednania sa musia dohodnúť písomne. Balenie a recykláciu možno zrealizovať bezplatne pod licenčným číslom ARA 6535. Obalový a recyklačný materiál je výhradne nevratný.
 • 3.12 Faktúry sa majú uhrádzať v mene, ktorá je uvedená v našich cenníkoch, objednávkach alebo potvrdeniach objednávok, prípadne v iných zmluvných dokumentoch.

4. Brožúry, katalógy (vrátane v rámci e-shopu), technické a iné dokumenty

 • 4.1 Rozmery a textové informácie, ako aj vyobrazenia v našich dokumentoch sú nezáväzné; týka sa to najmä našich brožúr, katalógov (vrátane v rámci e-shopu), dokumentov k objednávkam a technických podkladov, ako aj ďalších technických informácií.
 • 4.2 Nezodpovedáme za správnosť a úplnosť dokumentov, ktoré nám zákazník zaslal (najmä výkresy, špecifikácie materiálu a iné podklady). Nie sme ani povinní kontrolovať ich správnosť a úplnosť.
 • 4.3 Okrem toho musí zákazník zabezpečiť, aby dokumenty, ktoré nám zaslal (výkresy, špecifikácie materiálu a iné podklady), neporušovali práva tretích strán. Ak zákazník túto požiadavku nesplní, musí nás zbaviť všetkých príslušných nárokov tretích strán.

5. Termíny a lehoty, množstvo dodávky

 • 5.1 Ponúknuté a akceptované dodávky a termíny dodania dodržiavame v najlepšej možnej miere. Zodpovedajú dostupným kapacitám objednávok a existujúcim možnostiam obstarania materiálu v čase zadania alebo potvrdenia objednávky. V prípade dodávok tovaru zostáva vyhradené definitívne prijatie zmluvy našimi subdodávateľmi.
 • 5.2 Dodávka alebo dodacia lehota začína plynúť uzavretím zmluvy, ale nie skôr, ako budú splnené všetky potrebné formality vo vzťahu k úradom a uhradia sa platby, ktoré sa majú uskutočniť v súvislosti s objednávkou, a poskytnú sa prípadné záruky. Zmluvní partneri musia tiež opraviť všetky podstatné technické body do začiatku dodacej alebo podacej lehoty.
 • 5.3 Dohodnuté dodávky a dodacie termíny alebo lehoty sa môžu primerane predĺžiť alebo posunúť bez nároku na náhradu škody voči spoločnosti KVT-Fastening a jej pridruženým spoločnostiam. Toto ustanovenie sa vzťahuje najmä na tieto prípady:
  • ak včas nedostaneme informácie, ktoré potrebujeme na plnenie zmluvy, alebo ak dôjde k ich dodatočnej zmene;
  • ak je zákazník alebo tretie osoby (najmä naši subdodávatelia) v omeškaní s dodávkami alebo službami, ktoré sa majú vykonať, alebo sú inak v omeškaní s plnením zmluvných záväzkov;
  • ak sa v našich priestoroch, u zákazníka alebo tretích strán (najmä u našich subdodávateľov) vyskytnú prekážky alebo nepredvídateľné udalosti, ktoré nemožno odvrátiť. Takéto udalosti definujeme okrem iného ako dôsledky vyššej moci, vojny, medzinárodného napätia, nepokojov, nedostatku surovín, prevádzkových výpadkov, epidémií, pandémií, štrajkov a úradne nariadených uzavretí infraštruktúry a spoločností; tento zoznam nepovažujeme za vyčerpávajúci.
 • 5.4 V prípade nesplnenia dodávky alebo nedodržania termínu dodania a po uplynutí primeranej doby odkladu (ktorá sa určuje na individuálnej báze), má zákazník právo úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy, ak ešte nedošlo k jej plneniu. Zodpovednosť za stratu možnosti používania a za akékoľvek iné škody spôsobené nedodržaním dodacích termínov a množstiev je výslovne vylúčená.
 • 5.5 Ak je zákazník v omeškaní s prevzatím, je aj tak povinný zaplatiť celú kúpnu cenu. V takom prípade tovar uskladníme na riziko a náklady zákazníka (ide najmä o náklady na skladovanie, poplatky za spracovanie, administratívne náklady a pod.). Po neúspešnej výzve na prevzatie alebo vyzdvihnutie máme právo tovar na náklady zákazníka zničiť alebo inak použiť.
 • 5.6 V prípade vopred baleného tovaru, ktorý sa predáva na počet kusov, zodpovedá priemerná hodnota dodaná podľa metódy náhodného výberu vzorky aspoň nominálnemu počtu kusov. V prípade upevňovacích prvkov a sériovo vyrábaných dielov je v priemysle zvyčajná nadmerná alebo nedostatočná dodávka +/– 10 %. Pri výrobkoch na mieru si vyhradzujeme právo dodať o 15 % viac alebo menej tovaru. Takéto nadmerné alebo nedostatočné dodávky nemôže zákazník odmietnuť. V tomto prípade sa bude účtovať skutočne dodané množstvo.
 • 5.7 Ak nie je dohodnuté inak, objednávky na základe rámcovej zmluvy sa prijímajú najviac do 6 mesiacov od uplynutia zmluvného obdobia bez toho, aby sme požadovali žiadosť o prijatie alebo oznámenie o omeškaní. Ak táto lehota uplynula, máme právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia tovar vyfakturovať alebo objednávku zrušiť. V prípade omeškania s prevzatím prechádza zodpovednosť za nebezpečenstvo a riziko straty tovaru na zákazníka oznámením o pripravenosti na dodanie.

6. Sledovateľnosť

Ak musíme zabezpečiť sledovateľnosť tovaru, robíme to pomocou informácií na štítku na obale. Po dodaní tovaru zákazníkovi je zákazník zodpovedný za zabezpečenie spätnej sledovateľnosti k nám ako dodávateľovi.
Please take account of deviations from the amount ordered when placing your next order. Claims of any form by the CUSTOMER against KVT arising from over- or under-deliveries are excluded. Over- or under-deliveries will be appropriately accounted for in the invoice.

7. Výhrada vlastníctva, majetok súvisiaci s logistikou

 • 7.1 (Dodaný) tovar zostáva naším vlastníctvom až do úplného uhradenia všetkých záväzkov z obchodného vzťahu (vrátane úrokov, nákladov, daní, poplatkov, výdavkov, nákladov na dopravu a pod.).
  V prípade bežného účtu sa vlastníctvo považuje za zabezpečenie našej zostatkovej pohľadávky. Kupujúci môže predávať tovar s výhradou vlastníctva len v rámci bežného a riadneho obchodného styku. V takom prípade nám týmto postupuje vzniknuté pohľadávky voči tretím stranám vo výške našich pohľadávok, a to prednostne a vrátane všetkých vedľajších práv..
  Kupujúci nás týmto poveruje a splnomocňuje, aby sme v prípade potreby uplatňovali práva podľa Občianskeho zákonníka Rakúska („ABGB“) voči jeho zmluvnému partnerovi v jeho alebo našom mene, ale na jeho účet, a na tento účel nám postupuje výkon práv, na ktoré má nárok podľa ABGB voči zmluvnému partnerovi, ako aj výkon z toho vyplývajúcich nových práv.
  Týmto akceptujeme vyššie uvedené postúpenia, ale v každom prípade súhlasíme s vymáhaním a uplatňovaním postúpených pohľadávok kupujúcim, čo je vždy odvolateľné. Ak zverejníme postúpenie, kupujúci nám musí bezodkladne a na vlastné náklady poskytnúť všetky informácie a dokumenty potrebné na uplatnenie našich nárokov, prípadne aspoň ich kópiu. Prevody zabezpečenia a zaistenia vyhradeného tovaru sú vylúčené; kupujúci nás musí bezodkladne informovať o akomkoľvek zabavení nášho vyhradeného tovaru alebo o inom jeho znehodnotení tretími stranami.
 • 7.2 Ak pre zákazníka vyvíjame logistické riešenia alebo mu poskytujeme logistické služby a na tento účel mu poskytujeme boxy, regály a iné inventárne položky, tieto zostávajú našim vlastníctvom, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.

8. Povinnosti kontrolovať, akceptovať a oznamovať nedostatky

 • 8.1 Naše dodávky tovarov a ďalšie služby musí zákazník ihneď prijať alebo skontrolovať, či zodpovedajú technickým špecifikáciám a platným zákonom. To isté sa vzťahuje na konečné vytvorenie jedného z našich celkových alebo čiastočných riešení. Pri plnení ďalších služieb je zákazník povinný skontrolovať aj to, či tieto boli poskytnuté v súlade s tým, čo bolo zmluvne dohodnuté.
 • 8.2 Akékoľvek chyby dodávok tovaru a ďalších služieb je potrebné písomne nahlásiť ihneď (po ich zistení), najneskôr však do 8 dní po prijatí tovaru alebo po ukončení prác na mieste ich výkonu, inak príde k premlčaniu všetkých nárokov na náhradu škody (vrátane nároku na náhradu následných škôd). Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na úplné a čiastkové riešenia, ako aj dokončenie prác v rámci iných služieb. Skryté chyby je potrebné písomne nahlásiť do 8 dní od ich zistenia s konkrétnym popisom druhu daných chýb.
 • 8.3 Oznámenie chyby sa považuje za právoplatné, ak bolo zaslané písomne pred uplynutím lehoty podľa bodu 8.2 a je možné bez akýchkoľvek pochybností preukázať jeho odoslanie aj doručenie. V prípade zaslania doporučeným listom sa tento dôkaz považuje za poskytnutý. Oznámenie musí obsahovať podrobný popis chyby a vzorku chybného tovaru. Oznámením nadobúdame právo na kontrolu oznámených chýb alebo poškodení našimi vlastnými zamestnancami alebo odborníkmi podľa nášho výberu. Zákazník môže požiadať o bezplatnú správu o riešení problému do 30 dní od uzavretia reklamácie, po ktorej bude zodpovedať za poplatok.
 • 8.4 Na rozdiel od vyššie uvedených ustanovení oslobodzujeme zákazníka od povinnosti kontrolovať dodávky tovaru, na ktoré využíva nami ponúkané logistické riešenie.
 • 8.5 V prípade chýb sa na naše dodávky tovaru a ďalšie služby vzťahujú zákonné premlčacie doby.
 • 8.6 Uplatnenie chyby nezbavuje zákazníka jeho platobnej povinnosti.

9. Záruka na naše dodávky tovaru

 • 9.1 Garantujeme len vlastnosti výrobku v súlade s platnými produktovými normami, ako sú DIN, ISO alebo EN. Táto záruka zahŕňa aj súvisiace technické dodacie podmienky a písomne dohodnuté špecifikácie dielov pre konkrétneho zákazníka. Ak zákazník výslovne písomne neuvedie inak, vykonávame vizuálne kontroly a hodnotenia tolerancií rozmerov, tvaru a polohy v súlade s príslušnými produktovými normami, ktoré sú v tomto odvetví obvyklé. Pri systémových a funkčných riešeniach garantujeme len vlastnosti výrobku v súlade so stanovenými výkonnostnými požiadavkami (napr. vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach, návod na obsluhu a pod.).
 • 9.2 Pri použití spojovacích prvkov, ktoré boli tepelne spracované na tvrdosť 360 HV a viac, ako aj galvanicky pokovovaných spojovacích prvkov (najmä s triedou pevnosti 12,9), existuje riziko oneskoreného krehkého lomu vyvolaného vodíkom. Na toto riziko výslovne poukazuje medzinárodná norma ISO4042. Ak si zákazník vyberie a zakúpi spojovacie prvky, ktorých vlastnosti, pevnosť a výrobný proces zahŕňajú vysokú pravdepodobnosť krehnutia spôsobeného vodíkom, potom zákazník preberá všetky riziká; v tejto súvislosti odmietame akúkoľvek zodpovednosť. To znamená vylúčenie celej našej zodpovednosti za kvalitu výrobkov voči zákazníkovi. Uvedené okrem iného zahŕňa náhradu škody, výslovné alebo implicitné záruky, implicitné záruky predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel; tento zoznam nie je vyčerpávajúci. Pokiaľ si voči nám tretie strany (bez ohľadu na právny základ) uplatňujú nároky priamo alebo nepriamo vyplývajúce z krehkých zlomenín spojovacích prvkov, ktoré si zákazník zakúpil, zákazník nás po prvej písomnej žiadosti odškodní v plnom rozsahu všetkých súvisiacich strát, záväzkov, škôd, nákladov (vrátane nákladov na súdne konanie a právne zastúpenie) a všetkých výdavkov.
 • 9.3 Vlastnosti, ktoré sú mimo platných noriem uvedených vyššie, sú zaručené len vtedy, ak boli písomne dohodnuté. Súčasťou týchto noriem sú aj informácie v našich dokumentoch, najmä v brožúrach, katalógoch (vrátane v rámci e-shopu), v písomne potvrdených objednávkach, v technických a iných dokumentoch. Výmena subdodávateľov, ktorí spĺňajú rovnaké produktové normy alebo dodávajú podľa rovnakých špecifikácií, nepredstavuje zmenu zmluvných služieb ani tovarov.
 • 9.4 Nezaručujeme vhodnosť výrobku s ohľadom na druh alebo oblasť použitia. Toto ustanovenie sa vzťahuje najmä na konštrukčné aspekty predmetu aplikácie. Ak odpovedáme na otázky týkajúce sa konštrukcie a/alebo montáže, vychádzame z informácií poskytnutých zákazníkom. Naše informácie sú založené na teoretických úvahách alebo výsledkoch testov, ktoré sa realizovali v laboratórnych podmienkach. Zákazník ich musí skontrolovať v praktických podmienkach.
 • 9.5 Ak zákazník požaduje špecifické úpravy výrobku (napr. mechanické dodatočné spracovanie alebo akékoľvek povrchové úpravy výrobkov), môžu sa zmeniť vlastnosti pôvodného výrobku (napr. mechanické vlastnosti, najmä ochrana proti korózii). Preto vylučujeme akúkoľvek záruku týkajúcu sa zmenených vlastností výrobku uvedených v častiach 9.1 a 9.2 vyššie, aj keď sa na výrobku naďalej uvádzajú príslušné normy.
 • 9.6 Dosiahnutie istých hodnôt trenia nie je možné zaručiť, ani keď sú písomne dohodnuté, pretože hodnoty trenia sa menia v závislosti od substrátu, geometrie, susedných trecích povrchov alebo typu povrchovej úpravy. Aj výrobcovia produktov odmietajú garantovať hodnoty trenia z dôvodov uvedených vyššie.
 • 9.7 Akákoľvek záručná povinnosť zaniká, ak nie sú dodržané dohodnuté normy alebo sú na tovare vykonané zmeny bez nášho výslovného súhlasu. Konkrétne sa to týka vyššie uvedených noriem a nami určených alebo písomne schválených prevádzkových podmienok.
 • 9.8 Ďalej sú zo záruky vylúčené všetky chyby, ktoré sú spôsobené bežným opotrebovaním, nedostatočnou údržbou, nesprávnym zaobchádzaním alebo nesprávnou manipuláciou, nadmerným namáhaním a vplyvom tretích strán.
 • 9.9 Aj pri poskytovaní služieb v oblasti inžinierstva, technického poradenstva, logistiky a pod. garantujeme len vlastnosti výrobku v súlade s bodmi 9.1 až 9.7. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na služby poskytované v rámci celkového alebo čiastočného riešenia.
 • 9.10 Ak dodáme tovar na základe nesprávnych alebo neúplných údajov od zákazníka, nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Rovnako vylepšenia vykonané zákazníkom alebo nesprávne zaobchádzanie s tovarom zo strany zákazníka majú za následok stratu akýchkoľvek záručných nárokov.
 • 9.11 Ak je tovar chybný, ponúkame bezzáručné dodanie náhradného tovaru.
 • 9.12 V súlade s článkom 11 sa upúšťa od všetkých ďalších záručných práv na dodávky tovaru.
 • 9.13 Záručná doba je 6 mesiacov od dodania. Voči podnikateľom je vylúčená domnienka chybnosti.

10. Záruka na naše ďalšie služby, záruka životnosti

 • 10.1 Pokiaľ ide o naše ďalšie služby, garantujeme ich dôsledný výkon. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak – čo musíme označiť ako záväzné – neručíme za správnosť dodaných výsledkov a ich interpretáciu. Ak dodáme tovar na základe nesprávnych alebo neúplných údajov od zákazníka, nepreberáme žiadnu zodpovednosť.
 • 10.2 Ak poskytujeme logistické alebo digitálne riešenia pre montážne procesy (montážne riešenia), garantujeme dodržanie potvrdenej ponuky. Nezaručujeme, že logistické alebo montážne riešenie prebehne bez prerušení alebo chýb. Akákoľvek záruka je vylúčená v prípade nedodržania prevádzkových podmienok a vykonania zmien. Nepreberáme ani žiadnu zodpovednosť, ak údržbu a servis vykonávajú tretie strany a uskutočnia sa ďalšie zásahy alebo systémové či iné aktualizácie, ktoré sme neschválili alebo na ktoré nemáme žiadny vplyv. Vyššie uvedené platí analogicky, ak poskytujeme softvér ako súčasť logistických alebo montážnych riešení.
 • 10.3 Ak je s ohľadom na odolnosť voči poveternostným vplyvom alebo iné vlastnosti výslovne daná záruka životnosti alebo určitá životnosť komponentov a iných výrobných súčastí, dná lehota začína plynúť dodaním. Naša povinnosť poskytnúť záruku neplatí, ak škoda vznikla v súvislosti s nesprávnou inštaláciou komponentu alebo manipuláciou s ním, prípadne v súvislosti s inými výrobcami. Žiadna záruka sa neposkytuje ani v prípade, ak dôjde k poškodeniu v dôsledku neobvyklého namáhania, ako napríklad škody spôsobené búrkami, následkami nestability podkladu a neobvyklými chemickými alebo biologickými vplyvmi. Toto obmedzenie zodpovednosti zaniká len vtedy, ak škoda bola v podstate spôsobená chybou materiálu alebo komponentu a takáto chyba sa dá aj preukázať. Pri inštalácii a manipulácii sa uplatňujú technické popisy výrobkov a montážne návody dodávané s príslušným komponentom a inými výrobnými súčasťami, ako aj zákonom predpísané alebo všeobecne uznávané normy a princípy architektúry.
 • 10.4 Ak sa doplnkové služby poskytujú nedostatočne, ponúkame opravu na vlastné náklady v zmysle záruky alebo záruky životnosti.
 • 10.5 S ohľadom na ďalšie služby (najmä pokiaľ ide o (i) technické vyhlásenia/technické správy, (ii) protokoly o skúškach a (iii) protokoly o skúškach/správy z výskumu, pričom v takom prípade sa výskum realizoval v laboratóriu), získané výsledky, odporúčania a aplikačné poznámky o praktickom používaní výrobkov, je zákazník povinný primerane ich testovať a kontrolovať, vyhlásiť ich za vhodné na použitie alebo ich uvoľniť do voľného obehu.
 • 10.6 S prihliadnutím na odsek 11 sa upúšťa od všetkých ďalších záručných práv na dodatočné služby.

11. Zodpovednosť za škody

 • 11.1.   Čo sa týka našich dodávok tovaru a iných služieb, ručíme v rámci zákonnej zodpovednosti za výrobok za ujmy na zdraví a škody na majetku, ktoré možno priamo pripísať chybe výrobku. Všetky vylúčenia a obmedzenia zodpovednosti sú účinné a majú sa vykladať až po hranicu právnej prípustnosti a všetky nároky zo zodpovednosti sú tu s konečnou platnosťou upravené.
 • 11.2    Naša zodpovednosť za škody, straty a odškodnenia v súvislosti s ďalšími poskytovanými službami (vrátane, ale nie výlučne, vývojových a inžinierskych služieb alebo logistických riešení, ktoré presahujú aplikáciu všeobecne uznávaných pravidiel technológie) znamená zodpovednosť
  • (a) v prípade jednotlivých objednávok najviac vo výške hodnoty objednávky a
  • (b) v prípade stálych objednávok za rok a za nárok najviac vo výške sumy, ktorú sme fakturovali za posledných 12 mesiacov.
  Ak by zákazníkovi vznikla ďalšia škoda, či už v dôsledku porušenia povinnosti starostlivosti alebo v dôsledku chybného ďalšieho plnenia či z akéhokoľvek iného dôvodu, za ktorý sme zodpovední, má nárok na odškodnenie len vtedy, ak sa naši zamestnanci alebo zástupcovia dopustili hrubej nedbanlivosti (úmysel alebo hrubá nedbanlivosť). Vylučujú sa nároky na náhradu škody v dôsledku ľahkej nedbanlivosti, ako aj odškodnenia za čisté finančné straty, následné škody (najmä výrobné straty alebo prevádzkové meškania či prerušenia atď.), ušlý zisk, náhrady škody z nárokov tretích strán, akékoľvek dohodnuté paušálne platby alebo sankcie s tretími stranami, poškodenie dobrého mena, ako aj náhrady škody v dôsledku straty spôsobenej zákazníkovi, a to bez ohľadu na právny dôvod.
 • 11.3    Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: Správy o riešení problému, ktoré sme vypracovali v rámci ďalších služieb, sú predbežné, založené na našich aktuálnych informáciách a poznatkoch, sú výlučne technickým posúdením, podliehajú ďalšiemu overeniu a úplnému informovaniu o príčinách a nápravných opatreniach zo strany zákazníka. Bez toho, aby bolo dotknuté používanie formatívnych výrazov, neposkytujú žiadne vyhlásenia týkajúce sa zmluvnej alebo právnej zodpovednosti alebo nárokov na náhradu škody. Priamo ani nepriamo neobsahujú ani nevytvárajú žiadne uznanie zavinenia, záväzkov, zodpovednosti alebo akéhokoľvek iného nároku voči nám.
 • 11.4   V rozsahu povolenom zákonom je akákoľvek ďalšia zmluvná alebo mimozmluvná zodpovednosť v súvislosti so všetkými našimi dodávkami tovaru a ďalšími službami výslovne vylúčená, najmä pokiaľ ide o priame a nepriame následné škody. Týka sa to najmä nákladov na nevyhnutné montážne a demontážne práce, ako aj prerušenie prevádzky. Toto vylúčenie zodpovednosti sa vzťahuje aj na našu zmluvnú a mimozmluvnú zodpovednosť za škodu spôsobenú konaním alebo opomenutím našich právnych zástupcov, zamestnancov a pomocného personálu; to isté sa vzťahuje aj na osobnú zmluvnú a mimozmluvnú zodpovednosť týchto zástupcov, zamestnancov a pomocného personálu.
 • 11.5   Vylučujú sa akékoľvek regresné nároky, ktoré môže zákazník alebo tretia strana uplatniť voči nám na základe zodpovednosti za výrobok v zmysle rakúskeho zákona o zodpovednosti za výrobok („PHG“), pokiaľ oprávnená strana nepreukáže, že chyba bola spôsobená nami a prinajmenšom v dôsledku hrubej nedbanlivosti. Regresné nároky spoločností sú v každom prípade obmedzené sumou 10 000 EUR.
 • 11.6    Vylučuje sa akákoľvek forma spoločnej zodpovednosti s jednou alebo viacerými ďalšími spoločnosťami skupiny Bossard, ako aj jej pridruženými spoločnosťami. Zákazník si môže uplatniť zmluvné nároky výlučne voči zmluvnému partnerovi.
 • 11.7    Premlčacia doba nárokov na náhradu škody je v rámci 6 mesiacov od vzniku škody a strany, ktorá škodu spôsobila.

12. Zabezpečenie kvality, skúšobné a meracie laboratóriá Bossard

 • 12.1 Máme zavedený certifikovaný systém zabezpečenia kvality podľa ISO9001. Na účel zabezpečenia kvality máme okrem toho akreditované skúšobné a meracie laboratóriá v súlade s ISO/IEC17025. Služby v súlade s akreditačnými predpismi sa poskytujú len vtedy, ak sú s nami písomne dohodnuté najneskôr pri objednávke alebo pri zadaní objednávky.
 • 12.2 Skúšobné a meracie laboratóriá Bossard sú nezávislé skúšobné orgány. Pracujú v súlade s príslušnými normami a testujú alebo analyzujú v súlade s platnými testovacími postupmi alebo normami.

   

   

13. Zrušenie, odstúpenie

 • 13.1 Na zrušenie objednávky je potrebný náš výslovný písomný súhlas, ako aj úhrada našich nákladov na materiál a mzdy, ako aj výdavkov.
 • 13.2 Reklamácie kvality, rozmerov a množstevných odchýlok konkrétnej dodávky neoprávňujú na zrušenie zostávajúcich dodávok v rámci objednávky.
 • 13.3 Máme právo odstúpiť od povinnosti dodania, ak sa finančná situácia zákazníka výrazne zhoršila alebo je iná, ako nám bola prezentovaná.
 • 13.4 Zrušenie zmluvy o dielo a poskytnutí služby alebo zmluvy o dodaní zo strany zákazníka je výslovne vylúčené.

14. Informačné povinnosti a bezpečnosť

 • 14.1 Zákazník je povinný informovať nás o akýchkoľvek osobitných technických požiadavkách, zákonných a úradných predpisoch alebo iných rámcových podmienkach, pokiaľ majú význam pre naše dodávky tovaru a poskytovanie ďalších služieb. Je potrebné zdôrazniť, že tieto informácie musia byť poskytnuté včas a bez toho, aby sme o ne museli špeciálne žiadať. Informačná povinnosť sa uplatní najmä v prípade nebezpečného alebo neobvyklého použitia tovaru. Na takéto predpisy, normy alebo okolnosti musíme byť písomne upozornení najneskôr pri zadávaní objednávky alebo zadávaní objednávky. Ak k tomu dôjde až pri našej dodávke tovaru alebo pri poskytovaní ďalších služieb, zákazník nás o tom bezodkladne informuje.
 • 14.2 Bez ohľadu na túto informačnú povinnosť zostáva zodpovednosť za výrobok a iné záruky na zákazníkovi.
 • 14.3 Dodržiavanie všeobecných a miestnych bezpečnostných predpisov, ako aj zadanie príslušných pokynov personálu je plne v zodpovednosti zákazníka.

15. Použitie výsledkov

Výsledky našich služieb sú určené výhradne na použitie zo strany zákazníka a na jeho informovanie, pričom bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu ich nemožno postúpiť tretím stranám ani inak používať. Toto ustanovenie sa týka najmä analýz, výsledkov skúšok, výpočtov atď.

16. Vývozné kontroly a sankcie

Pri ďalšom využívaní dodávok tovaru a ďalších u nás zakúpených služieb sa zákazník zaväzuje dodržiavať príslušné platné vnútroštátne, európske, americké a medzinárodné sankcie a predpisy o kontrole vývozu. To okrem iného zahŕňa zákaz predaja alebo vývozu tovaru do sankcionovaných krajín, sankcionovaným konečným používateľom alebo na účel zakázaných konečných použití, ako napríklad na vývoj zbraní, bez potrebného povolenia podľa platných právnych predpisov.

17. Práva duševného vlastníctva

 • 17.1 Autorské práva, ako aj iné práva nehmotného vlastníctva a práva priemyselného vlastníctva, ktoré vzniknú v súvislosti s našimi dodávkami tovaru a poskytovaním ďalších služieb, zostávajú výlučne naším vlastníctvom. Tieto práva okrem iného zahŕňajú naše výkresy, plány, technické a iné dokumenty, softvérové programy a iné nami vyvinuté riešenia.
 • 17.2 Práva na používanie výslovne udelené zákazníkovi v písomnej forme, ktoré sú neprenosné a nevýlučné, zostávajú vyhradené.
 • 17.3 Máme právo využívať a ďalej rozvíjať všeobecne využiteľné znalosti, know-how, ako aj skúsenosti a zručnosti, ktoré sme nadobudli pri poskytovaní služieb v rámci našich aktivít pre iných zákazníkov.

18. Mlčanlivosť

 • 18.1 Každá zmluvná strana bude považovať za dôverné tie údaje, dokumenty a informácie, ktorými disponuje vo vzťahu k obchodnej činnosti druhej zmluvnej strany a ktoré nie sú všeobecne dostupné ani všeobecne známe. Nesmie ich priamo ani nepriamo sprístupňovať tretím stranám, ani ich iným spôsobom využívať. Takéto údaje, dokumenty a informácie sa použijú len na plnenie zmluvy. V tomto zmysle zmluvní partneri prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabránili tomu, že sa tieto údaje dostanú k tretím stranám alebo že ich budú požívať. Zamestnanci zmluvných strán sú povinní zachovávať mlčanlivosť o údajoch, dokumentoch a informáciách, pokiaľ im táto povinnosť nevyplýva už zo samotnej pracovnej zmluvy. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť zostáva v platnosti aj po ukončení nášho zmluvného vzťahu.
 • 18.2 Nič v týchto všeobecných obchodných podmienkach alebo v akejkoľvek zmluve uzatvorenej medzi nami a zákazníkom nemožno vykladať tak, že by sme zákazníkovi udeľovali alebo na neho prevádzali akékoľvek naše práva v oblasti dôverných informácií a duševného vlastníctva prevodom vlastníctva tovaru.

   

19. Ochrana údajov

Každá zmluvná strana sa zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy o ochrane údajov. Ostatné informácie sa nachádzajú v našom vyhlásení o ochrane údajov na adrese https://www.kvt-fastening.at/de/datenschutz/. Zákazník berie na vedomie toto vyhlásenie o ochrane údajov a akceptuje ho v príslušnom platnom znení.

20. Rozhodné právo, súdna príslušnosť

Pri vylúčení medzinárodných referenčných noriem sa uplatňuje rakúske právo. Nepoužijú sa ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Miestom plnenia je Linz, miestom jurisdikcie je príslušný súd v meste Linz/v Rakúsku, a to aj v prípade platby šekom alebo zmenkou. Spoločnosť KVT-Fastening GmbH má však tiež právo podniknúť právne kroky v mieste jurisdikcie zmluvného partnera alebo jeho pobočky.

21. Iné ustanovenia

 • 21.1 Udalosti vyššej moci ovplyvňujúce nás alebo našich dodávateľov či logistických partnerov, ktoré bránia dodávke alebo výrobe v dohodnutom termíne, predĺžia dodaciu alebo výrobnú lehotu o dobu trvania príslušného prerušenia. To sa vzťahuje najmä na živelné pohromy, nové alebo novelizované zákony a predpisy, opatrenia, nariadenia, žiadosti alebo rozhodnutia súdov alebo úradov, zemetrasenia, povodne, požiare, výbuchy, vojny, terorizmus, nepokoje, poruchy strojov, núdzové opravy alebo núdzovú údržbu strojov, ťažkosti s dodávkami energie a surovín, štrajky, nedostatok dopravných prostriedkov a dopravné prekážky, výluky, nepredvídateľné problémy s dodávkami a výrobou, sabotáže, kybernetické útoky, nákazy, pandémie alebo epidémie.
  Nie sme povinní zmluvu splniť, ak jej splneniu bránia prekážky v dôsledku vnútroštátnych alebo medzinárodných zákonov o zahraničnom obchode, embárg a/alebo iných sankcií.
  O udalosti vyššej moci okamžite informujeme zákazníka. Ak takáto zhoršená situácia trvá dlhšie ako 12 týždňov a so zákazníkom sa nedokážeme dohodnúť na spoločnom postupe, obe zmluvné strany sú oprávnené zrušiť príslušnú dodávku alebo službu.
  Zákazník nemá nárok na odškodnenie za udalosti vyššej moci.
 • 21.2 Úspešné objednávky sú záväzné pre právnych nástupcov zákazníka a oprávnených nadobúdateľov. Postúpenie práv alebo prevod povinností zákazníka na tretiu stranu vyžaduje náš predchádzajúci písomný súhlas.
  Bez ohľadu na vyššie uvedené sa súhlas druhej zmluvnej strany nevyžaduje, ak naše práva a povinnosti zo zmluvy postúpime pridruženej spoločnosti, alebo práva a povinnosti z tohto obchodného vzťahu automaticky prechádzajú na univerzálnych/čiastočných nástupcov. Takéto postúpenia alebo prevody nadobudnú právoplatnosť až po písomnom oznámení druhej zmluvnej strane.
 • 21.3 Ak si kedykoľvek alebo okamžite neuplatníme nárok vyplývajúci z týchto všeobecných obchodných podmienok a nimi založených právnych vzťahov alebo v súvislosti s nimi, nebude sa to považovať za (čiastočné) vzdanie sa našich práv v danej veci alebo z hľadiska sumy.

22. Doložka o oddeliteľnosti

V prípade, že by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok boli alebo sa stali úplne alebo čiastočne neplatnými a/alebo neúčinnými, zostáva platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení alebo častí týchto ustanovení nedotknutá. Neplatné a/alebo neúčinné ustanovenia budú právne účinným spôsobom nahradené ustanoveniami, ktoré sa z ekonomického hľadiska čo najviac približujú zmyslu a účelu neplatných a/alebo neúčinných ustanovení. To isté platí v prípade neúplnosti týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

23. Záväznosť originálu

V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi nemeckou a akoukoľvek inou jazykovou verziou všeobecných obchodných podmienok má v každom prípade prednosť pôvodný nemecký text.V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi nemeckou a akoukoľvek inou jazykovou verziou všeobecných obchodných podmienok má v každom prípade prednosť pôvodný nemecký text.